Podkarpackie Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

Zgodnie z art. 13 Ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 15 Ustawy, PWSW w Przemyślu zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Poprawiony (piątek, 28 września 2018 11:10)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki