Podkarpackie Nabory pracowników

Praca

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Socjologii

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:
- posiadają stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne,
- posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu socjologii społeczności lokalnych, socjologii młodzieży i wychowania, socjologii struktur społecznych i procesów grupowych, metodologii badań społecznych, szczególnie analiz ilościowych z wykorzystaniem statystyki i programów komputerowych (Predictve Solutions, Statistica, Excell) oraz socjologii ogólnej
- posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii.
2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
3. Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
- dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym
- dokumenty zaświadczające o posiadaniu dorobku naukowego
- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
- oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” Instytut Socjologii PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 01.02.2019 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od 18.02.2019 r.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 17 grudnia 2018 r.

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w Instytucie Humanistycznym

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:
− posiadają tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
− posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przekładu,
− posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski.

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
3. Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”;
− odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra;
− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
− CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
− dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski;
− oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
− oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko wykładowcy” - Instytut Humanistyczny PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 01.02.2019 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od 18.02.2019 r.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 17 grudnia 2018 r.

 

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Nauk Technicznych

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
- posiadają tytuł zawodowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych;
- posiadają dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka
- posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu ocenie jakości produktów spożywczych;

 2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
 3. Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
- odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
- wykaz dorobku naukowego;
- dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w nauczaniu oceny jakości produktów spożywczych;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
- oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od 6 do 19 grudnia 2018 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy"   Instytut Nauk Technicznych PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od grudnia 2018.
 

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl.
2.    Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3.    Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.    Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.


Przemyśl, 6 listopada 2018 r.

 

Kwestionariusz osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Poprawiony (wtorek, 06 listopada 2018 15:25)

 

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w Instytucie Nauk Technicznych

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
- posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: technologia żywności i żywienia;
- posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
- posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie towaroznawstwa żywności, projektowania opakowań i dietetyki oraz w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
- posiadają dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.

 2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
 3. Wymagane dokumenty:
-  podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
- odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
- dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w zakresie towaroznawstwa żywności, projektowania opakowań i dietetyki oraz w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
- dokumenty zaświadczające o posiadaniu dorobku naukowego w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce";
- oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od 6 do 19 grudnia 2018 roku.

Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko wykładowcy"   Instytut Nauk Technicznych PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od grudnia 2018.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl.
2.    Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3.    Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.    Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.


Przemyśl, 6 listopada 2018 r.

 

Kwestionariusz osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Poprawiony (wtorek, 06 listopada 2018 13:54)

 

Konkurs na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich

Przemyśl, dnia 31 października 2018 r.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ogłasza konkurs na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu na okres do końca kadencji 2016-2020


Kandydat na prorektora właściwego do spraw studenckich powinien spełniać następujące wymagania:
1.    Posiadać co najmniej stopień naukowy.
2.    Obywatelstwo polskie.
3.    Posiadać doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi uczelni
wyższej.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dokumenty:
1.    Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko
Prorektora właściwego do spraw studenckich.
2.    Informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obo-wiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o po¬siadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie,
3.    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a)    przebieg pracy zawodowej,
b)    posiadany tytuł lub stopień naukowy.
4.    Oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji Prorektora, PWSW będzie podstawowym miejscem pracy.
5.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.    Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
7.    Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego doku-mentu potwierdzającego tożsamość.
8.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach kon¬kursu na stanowisko Prorektora PWSW, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016).

Konkurs na funkcję prorektora składa się z dwóch etapów:
I etap - ocena formalna dokumentów
II etap - rozmowa z kandydatem

Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w terminie od 1 do 14 grudnia 2018 r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 – Pałac Lubomirskich I piętro pokój 23.
Dokumenty powinny być złożone w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”.
Oceny kandydatów oraz rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 60/2018 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 października 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników nastąpi do dnia 28 grudnia 2018 r.

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

dr Sławomir Solecki

 

Kwestionariusz osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Poprawiony (wtorek, 06 listopada 2018 13:58)

 

Oferty pracy

Oferty pracy na stronie Uczelni

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki