Podkarpackie Nabory pracowników

Praca

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Humanistycznym

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.    Niezbędne wymagania:
-    posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;
-    posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
-    posiadają doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu literatury polskiej XIX wieku;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie dziennikarstwa.

2.    Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
3.    Wymagane dokumenty:
-    podanie o przyjęcie do pracy;
-    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
-    oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
-    wykaz publikacji i dorobku naukowego;
-    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
-    oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
-    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu
4.    Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
5.    Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy”   Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu.
6.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

7.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2019 r.

8.    Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.    Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

10.    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

11.    Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 18 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

 

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.    Niezbędne wymagania:
-    posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie historii;
-    posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym stosunków transgranicznych,
-    posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania o historii powszechnej, procesach integracji europejskiej oraz najnowszych dziejach Europy Środkowo-Wschodniej,
-    posiadają dorobek naukowy w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej w XX wieku, a także problematyki mniejszości narodowych i gospodarki.
2.    Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
3.    Wymagane dokumenty:
-    podanie o przyjęcie do pracy;
-    kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego;
-    oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
-    wykaz publikacji i dorobku naukowego;
-    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
-    oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
-    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu
4.    Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
5.    Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”   Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW.
6.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

7.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2019 r.

8.    Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.    Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

10.    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

11.    Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 18 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Poprawiony (czwartek, 18 lipca 2019 09:21)

 

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.    Niezbędne wymagania:
-    posiadają tytuł naukowy profesora w dziedzinie historii;
-    posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie stosunków międzynarodowych;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu o współczesnych procesach globalizacyjnych, współpracy w Europy oraz doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych;
-    posiadają dorobek naukowy w zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym stosunków transgranicznych.
2.    Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
3.    Wymagane dokumenty:
-    podanie o przyjęcie do pracy;
-    kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego;
-    oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
-    wykaz publikacji i dorobku naukowego;
-    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
-    oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
-    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu
4.    Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie  od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
5.    Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego”   Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW.
6.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

7.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2019 r.

8.    Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.    Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

10.    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

11.    Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 18 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Poprawiony (czwartek, 18 lipca 2019 09:21)

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Socjologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.    Niezbędne wymagania:
-    posiadają tytuł zawodowy, co najmniej, doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z metodologii nauk społecznych, socjologii mediów, reklamy i marketingu, Internetu, społeczeństwa informacyjnego, młodzieży;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie udziału w projektach badawczych, opieki nad przygotowaniem prac dyplomowych, wiedzy na temat uwarunkowań praktycznego funkcjonowania nowoczesnych mediów, promocji i reklamy;
-    posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii.
2.    Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
3.    Wymagane dokumenty:
-    podanie o przyjęcie do pracy;
-    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
-    oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
-    wykaz publikacji i dorobku naukowego;
-    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
-    oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
-    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu
4.    Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 17 sierpnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
5.    Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy”   Instytut Socjologii PWSW.
6.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

7.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2019 r.

8.    Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.    Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

10.    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

11.    Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 17 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Poprawiony (czwartek, 18 lipca 2019 09:17)

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie SocjologiiKandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.    Niezbędne wymagania:
-    posiadają tytuł zawodowy, co najmniej, doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z socjologii społeczności lokalnych, socjologii wychowania i edukacji, socjologii struktur społecznych, rynku pracy, socjologii rodziny, konfliktów i mediacji;
-    posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie udziału w projektach badawczych, opieki nad przygotowaniem prac dyplomowych, wiedzy na temat uwarunkowań praktycznego funkcjonowania lokalnych wspólnot samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli autorytetu władz gminnych w rozwoju społeczności lokalnych;
-    posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii.
2.    Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
3.    Wymagane dokumenty:
-    podanie o przyjęcie do pracy;
-    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
-    oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
-    wykaz publikacji i dorobku naukowego;
-    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
-    oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
-    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu.
4.    Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 17 sierpnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
5.    Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy”   Instytut Socjologii PWSW.
6.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.

7.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2019 r.

8.    Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.    Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

10.    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

11.    Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 17 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Poprawiony (czwartek, 18 lipca 2019 09:17)

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Socjologii

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:
- posiadają stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne,
- posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu socjologii społeczności lokalnych, socjologii młodzieży i wychowania, socjologii struktur społecznych i procesów grupowych, metodologii badań społecznych, szczególnie analiz ilościowych z wykorzystaniem statystyki i programów komputerowych (Predictve Solutions, Statistica, Excell) oraz socjologii ogólnej
- posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii.
2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
3. Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
- dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym
- dokumenty zaświadczające o posiadaniu dorobku naukowego
- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
- oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” Instytut Socjologii PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 01.02.2019 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od 18.02.2019 r.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 17 grudnia 2018 r.

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w Instytucie Humanistycznym

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:
− posiadają tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
− posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przekładu,
− posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski.

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
3. Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”;
− odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra;
− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
− CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
− dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski;
− oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
− oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 16.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko wykładowcy” - Instytut Humanistyczny PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 01.02.2019 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od 18.02.2019 r.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 17 grudnia 2018 r.

 

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Nauk Technicznych

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
- posiadają tytuł zawodowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych;
- posiadają dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka
- posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu ocenie jakości produktów spożywczych;

 2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
 3. Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
- odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
- wykaz dorobku naukowego;
- dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w nauczaniu oceny jakości produktów spożywczych;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce";
- oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW będzie
podstawowym miejscem.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od 6 do 19 grudnia 2018 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy"   Instytut Nauk Technicznych PWSW.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od grudnia 2018.
 

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl.
2.    Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3.    Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.).
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.    Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.


Przemyśl, 6 listopada 2018 r.

 

Kwestionariusz osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Poprawiony (wtorek, 06 listopada 2018 15:25)

 
Więcej artykułów…
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki