Podkarpackie Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nowy BIP ogłoszenia

UWAGA!!!

Ogłoszenia ogłoszone od dnia 24.07.2019 r. znajdują się na nowej stronie BIP: bip.pwsw.pl

Poprawiony (środa, 24 lipca 2019 11:32)

 

Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także SZOOP PO WER, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 3 sierpnia 2018 r. na stronie BIP PWSW w Przemyślu o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr konkursu: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 - Zintegrowane Programy Uczelni, Ścieżka I, (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych) podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji ww. projektu:

SYNTEA Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot: SYNTEA Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

 

Nabór partnerów: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1460 ze zmianami), jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem naboru jest wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacja projektu przygotowywanego  w odpowiedzi na konkurs nr PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 - Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dokładny zakres tematyczny oraz liczba uczestników ww. projektu zostanie określona przez podmiot ogłaszający nabór na partnera po wykonaniu diagnozy potrzeb w jednostkach organizacyjnych uczelni, które będą w nim uczestniczyć.

I.  Planowany okres realizacji projektu

1 sierpień 2019r. - 31 grudnia 2022r.

II. Cele projektu

 1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki.
 2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców.

III. Cele partnerstwa

Wspólne opracowanie koncepcji wniosku, przygotowanie wniosku  i aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule partnerskiej – w ramach którego, przewiduje się realizację co najmniej 2 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego Uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

 1. Moduł programów kształcenia:
  • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;
  • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu między innymi programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
  • włączenie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach.
 2. Moduł podnoszenia kompetencji:
  • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na  poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju  kraju.
 3. Moduł programów stażowych:
  • wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
  • wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki  działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier),  wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na  rynku pracy;
  • wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz  zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania  kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
 1. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
  • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w  zakresie: 
   umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi  bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),  prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją,  umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
  • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie  otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu  doskonalenia jakości kształcenia;
  • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych   i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem,  zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych   z absorpcją środków finansowych np. Horyzontu 2020.

Planuje się  również realizację innych działań zaproponowanych przez potencjalnego partnera – określanych jako obligatoryjne lub  fakultatywne – zgodnie z wymaganiami konkursu nr POWR.03.05.00 -IP.08-00-PZ1/18.

IV. Wymagania wobec partnera (oferenta)

 1. Działalność oferenta musi być zgodna z celami z obszarami interwencji projektu okr. w pkt II. i celami partnerstwa okr. w pkt. III
 2. Podmiot biorący udział w naborze (oferent) zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie. Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu.
 3. Oferent musi posiadać przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner/podwykonawca, lub we współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie zbieżnym z celami projektu rozumiane jako - co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub usługi edukacyjne (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci. Budżet projektu lub wartość usługi wynosił (-a) co najmniej 500 000, 00 zł, a projekt/usługa obejmował (-a) realizację co najmniej jednego z następujących zadań: a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje; b) zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami; c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej w tym w ramach zespołów projektowych; d) wizyty studyjne u pracodawców.
 4. Oferent jest w stanie uczestniczyć w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym wyłoniony w naborze partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 6. Oferent przedstawi pisemną koncepcję (ofertę) udziału w projekcie jako partnera uczelni jako wnioskodawcy.

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
 1. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 3. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
 5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w:
  1. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.);
  2. art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. t.j. z 2012r, poz. 769 z późn. zm.);
  3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. t.j. z 2016r., poz. 1541 z późn. zm. )

                        - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

 1. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, i o braku uwag do niniejszego regulaminu naboru - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 3. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, dysponowanie zadeklarowanym potencjałem oraz inne dokumenty lub oświadczenia mogące mieć znaczenie ze względu na ocenę ofert. 

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Kryteria formalne:

1.1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.

1.2. Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa.

1.3 Oferent spełnił wymóg określony w pkt. IV. ust. 3.

1.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe  wykonanie zadań w projekcie.

1.5. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.

1.6. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Kryteria merytoryczne:

2.1. Oferowany wkład partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 30 pkt. Ocenie podlegać będą:

a) za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - 10 pkt.,

b) za wykazanie min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi – 20 pkt.

2.2. Oferowany poziom zaangażowania merytorycznego partnera w realizację działań projektowych – opisany w ofercie (0-30 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).

2.3. Proponowana koncepcja zarządzania projektem oraz podziału zadań pomiędzy lidera i partnera (0-20 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).

2.4. Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci (0-20 punktów, do 2 projektów–0 punktów: 3-4 projekty –5 punktów: 5-6 projektów –10 punktów;7-8 projektów –15 punktów;  9 projektów i więcej –20 punktów).

Partnerem zostanie wybrany podmiot, który spełnił wszystkie wymagania formalne oraz uzyskał największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.

VIII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu – w oparciu o punktację określoną w punkcie VII.
 2. Oceny ofert dokona powołana w tym celu komisja.
 3. Informacja o przebiegu naboru, wykaz oferentów oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie.
 4. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera lub większej ich liczby.
 5. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru żadnego partnera, jak również unieważnienia ogłoszonego naboru partnera do konkursu bez podania przyczyny.

IX. Termin i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w pkt. VI.) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych" osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 12.30.

X. Wynik naboru:

Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie na stronie internetowej: www. pwsw.pl do dnia 28 sierpnia 2018 r.

XI. Kontakt:

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: mgr Małgorzata Wałczyńska-Gancarz,
nr tel. 16 735 52 12; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia podmiotu

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Poprawiony (środa, 05 września 2018 15:04)

 

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO( BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

OGŁOSZENIE
O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO( BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

PWSW w Przemyślu ogłasza pisemne postępowanie na najem lokalu usługowego małej gastronomi (baru studenckiego) wraz z wyposażeniem w Przemyślu, przy ul. Książąt Lubomirskich 2.
Nr referencyjny postępowania: PWSW-DOE/221/09/17
I. Opis lokalu do wynajęcia
Wynajmujący: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Charakterystyka lokalu usługowego:
Lokal usługowy (bar studencki) usytuowany jest w budynku PWSW w Przemyślu na terenie Campusu uczelnianego
Na powierzchnię użytkową wynajmowanego lokalu składa się:
- bar studencki z zapleczem kuchennym - 50,89 m2,
- sala konsumpcyjna – 39,12 m2
- magazyn baru – 18,69 m2
Razem: 108,70 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna.
wentylacyjną – wywiewną.

Wyposażenie baru stanowi:
- piec konwekcyjno – parowy,
- taboret gazowy – 1 – palnikowy
- wyposażenie gastronomiczne kuchni – meblowe

II. Wymogi dotyczące terminowości i zakresu realizacji usługi:
Termin świadczenia usługi od poń-pt, w dni wolne w zależności od ustalonych potrzeb obu stron. Menu co najmniej trzy zestawy obiadowe do wyboru - w tym wegetariańskie.
Termin obowiązywania umowy najmu: od dnia 01.06.2017, na czas określony do 30.09.2018 r.
III. Oferta Najemcy
W ofercie należy wskazać ryczałtową wysokość stawki za wynajem powierzchni baru wraz z wyposażeniem.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych: za energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, gaz (rozliczenie wg liczników), ogrzewania lokalu (płatność
% faktury w odniesieniu do zajmowanej kubatury) oraz wywozu nieczystości stałych.

Warunki przystąpienia do przetargu: zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz złożenie pisemnych oświadczeń oraz dokumentów :
1) o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu - oświadczenie,
2) o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu - oświadczenie,
3) dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej CEiDG lub KRS oferenta
Z warunkami lokalowymi oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w dni robocze
w godz. 09.00-13.00
Kontakt: Kolegium Techniczne, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E - pok. 3.26.
Nr tel. 016 735 51 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Baru” należy składać do dnia 15.05.2017 r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Kolegium Techniczne przy
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E – pokój 3.26., w dniu 15.05.2017 r. o godz. 10:00.
Jedna złożona ważna oferta wystarczy do zawarcia umowy najmu.
PWSW w Przemyślu ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH
Z TEGO TYTUŁU.

Poprawiony (piątek, 21 kwietnia 2017 08:59)

 

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie dotyczące reformy Krajowej Administracji Skarbowej

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie.pdf

Poprawiony (wtorek, 07 marca 2017 12:18)

 
Powiaty
 
 
Wojewódzkie Jednostki